Nuxurka Koorsada
U CUSBOONAYSII HORUMARKA UBADKAAGA
U deji yoolal cusub oo ku salaysan da'da iyo korriinka ilmahaaga.
0/2
Live Demo K Ready Ohio (Old Version)
Ku saabsan Casharka

Heerarka Waxbarashada Hore ee Ohio

Waalidiintu waxay u abuuraan ilmahooda qorshe hadaf la habeeyey oo ku salaysan dhinacyada waxbarashada ee lagu qeexay Heerarka Waxbarashada Hore ee Ohio. 

Waa inaad halkan iska diiwaan gelisaa ama aad gasho si aad u aragto bandhiggan oo buuxa.


Caawinaad waa la heli karaa La xidhiidh bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga ama barnaamijka waxbarashada hore haddii ilmahaagu u baahan yahay taageero dheeraad ah si uu u gaadho yoolalka.

0% Dhammaystiran